ONS GAMMA
 

 Wie zijn wij  Betalingen & Leveringen  Contacteren 
Verkoopsvoorwaarden
 
1.
Afhankelijk van het bewijs van aankoop, zijnde verkoopsnota enerzijds of factuur anderzijds onderscheidt Arnel Webshop types van klanten, zijnde de particuliere consument (in geval van een verkoopsnota) en de professionele klant (in geval van een factuur). Beiden worden verder in de verkoopsvoorwaarden aangeduid als de koper, waar er tussen beide geen onderscheid wordt gemaakt. In het geval er wel een onderscheid optreedt, zal de particuliere consument worden aangeduid als de particulier en de professionele klant als de professional.
 
2.
De consument heeft het recht aan Arnel Webshop mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. De goederen dienen echter terugbezorgd te worden in originele en schone staat in de originele verpakkingsmaterialen en zonder enige gebruikssporen (krassen, vlekken, beschadigingen, etc). Tevens mag het produkt niet "op maat" voor de consument besteld zijn, noch persoonlijk van aard noch expleciet en speciaal besteld voor de consument (produkten waarvoor geen voorraad wordt aangelegd, te zien op de website).
 
3.
De leveringstermijnen worden opgegeven volgens de informatie die ons ter beschikking gesteld wordt door de leveranciers. Bij onredelijke overschrijding van de leveringstermijnen kan de klant het aankoopcontract schriftelijk verbreken zonder enige kost.
 
4.
Klachten betreffende levering dienen gedaan per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na de leveringsdatum.
 
5.
Op de geleverde goederen geldt voor de particulier de wettelijke garantie van twee jaar met betrekking tot de niet-conformiteit van de geleverde goederen zoals verschenen in het Belgisch Staatsblad op 21.09.2004. De garantieperiode wordt gerekend vanaf de datum van levering. Een omschrijving van dit wettelijk kader is te vinden op onze garantiepagina.
 
6.
De leveringen zijn contant betaalbaar tenzij anders overeengekomen. De geleverde koopwaar blijft eigendom van Arnel Webshop zo lang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en intresten) niet betaald is. Bij niet-betaling op de vervaldag is er zonder ingebrekestelling een intrest van tien procent verschuldigd vanaf de datum van de factuur. Bovendien wordt, zonder ingebrekestelling, het openstaande factuurbedrag vermeerderd met tien procent, met een minimum van vijfendertig euro ten titel van schadebeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd andere relevante invorderingskosten.
 
7.
In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken te Brussel bevoegd.
 
 
 
 
Zoeken

 
 
Winkelwagentje
  (leeg)
 
 
Uw account
Aanmelden
 
KOOPJE 
 VAN DE MAAND